skip to Main Content

УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД

Образование:

Д-р Мирослав Новоселски завършва медицина в Медицински Универститет – София през 2013 г с отличен успех.
По време на следването си, д-р Новоселски взема участие в редица допълнителни курсове като Физика, Биофизика, Нуклеарна медицина, Неврофизиология и др. Доразвива своите научни интереси, вземайки активно участие в екип от специалисти към БАН – Институт по Невробиология. Участва в два международни обмена в Чехия и Унгария.

Професионален път:

От 2013 г започва работа в клиника по Лъчелечение в УМБАЛ “Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД като лекар ординатор. В началото на 2015 г започва специализация по същата специалност към Медицински Университет- София. През 2016 г се присъединява като асистент към катедрата по Образна диагностика, Нуклеарна Медицина, Лъчелечение и Медицинска Онкология към Медицински Университет- София и започва своята преподвателска дейност. През 2019 г засвършва специализация по Лъчелечение.

Професионални интереси:

Научните и професионалните интереси на д-р Мирослав Новоселски са в областта целотелесните облъчвания, онкологични заболявания в областта на малкия таз(тумори на шийката на матката, тумори на маточното тяло, рак на простата, рак на дебелото черво), лъчелечение на офталмопатия (ТАО) при болест на Грейвс/Базедова болест. Научно-преподавателска дейност. Една от основните му цели е в своите консултации да се придържа към добрата медицинска практика и следване на съвременните стандарти за лечение.

Владее свободно английски език.

Ключови дейности:

Консултации за:
– цялостната дейност при лъчелечение- видове, апаратура, път на пациента.
– предимства на предоперативна и съчетана лъче-химиотерапия
– възможностите на ПЕТ-КТ за стадиране, планиране на лъчелечение и проследяване на пациентите.

Back To Top