skip to Main Content

ОБРАЗОВАНИЕ

Д-р Цветомир Асенов завършва медицина в Медицински Факултет към СУ „Св. Климент Охридски“ през 2016г. По време на следването си взема участие в няколко национални конгреса и проекти по Европейски програми в редица страни.

През месец декември 2016г. д-р Асенов е зачислен като редовен докторант към Медицински университет – София към Катедра по неврология с тема на докторантурата: „Нарушения на съня при пациенти с Паркинсонова болест“.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ПЪТ

От месец януари 2017 г. д-р Асенов е назначен като редовен лекар специализант по нервни болести в „Клиника по нервни болести за невродегенеративни и периферно-нервни заболявания“ към Многопрофилна болница за активно лечение по невролгогия и психиатрия „Св. Наум“.

Д-р Асенов е член на  „Българско дружество по неврология“ и БЛС.

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ

Научните интереси на Д-р Цветомир Асенов са в областта на екстрапирамидните двигателни нарушения и нарушенията на съня.

Д-р Асенов владее свободно английски език и има начално ниво на владеене на немски език.

  1. Профилактични прегледи
  2. Прегледи при остри състояния

Back To Top