skip to Main Content

Образование:

Д-р Лалка Рангелова завършва медицина в Медицински Университет – Пловдив,
випуск 1996 г.
През 2005 г. д-р Рангелова придобива специалност по Хранене и диететика към МУ
–гр. София
Провеждала е специализации към СЗО в Англия и Сърбия.

Професионален път:

От 2002 г. д-р Лалка Рангелова работи в областта на храните и храненето –
първоначално в ХЕИ – Пловдив, а в последствие – в Национален Център по опазване
на общественото здраве (настоящ Национален Център по Обществено Здраве и
Анализи) – София, където последователно е специализант по Хранене и диететика,
докторант по „Хигиена”, асистент, главен асистент и доцент по Хранене и диететика.

През 2010 г. д-р Лалка Рангелова защитава дисертация на тема: „Хранене и хранителен
статус при кърмачета и малки деца до 5-годишна възраст в гр. София“ и придобива
научното звание „доктор“.

Научни интереси:

Научните интереси на д-р Лалка Рангелова са в областта на хранителната
епидемиология и хранителната политика – здравословно хранене на кърмачета, деца и
възрастни – препоръки, наредби, сборници с рецепти и ръководства за здравословно
хранене на кърмачета и деца, оценка на храненето, хранене при заболявания,
персонализирано хранене, изготвяне на диетични режими.

Д-р Рангелова има опит в провеждането на национални и международни проучвания с
СЗО, УНИЦЕФ и др. в областта на храненето и хранителния статус на рискови групи от
населението.
Ключови дейности:
1. Оценка на хранене и хранителен статус
2. Изготвяне на здравословни и диетични режими на хранене

Научно-практически разработки:

1. Петрова С, Л Рангелова. Препоръки за здравословно хранене на кърмачета. МЗ,
НЦООЗ, Булфест-София АД, София, 2008.
2. Петрова С, К Ангелова, Д Овчарова, В Дулева, Д Байкова, Л Рангелова, М
Куртишева, Кр Ватралова. Препоръки за здравословно хранене за деца на 3-6
години в България. МЗ, НЦООЗ, София, 2008.
3. Петрова С, К Ангелова, В Дулева, Д Овчарова, Л Рангелова, Кр Ватралова, Кр
Костадинова, Д Байкова, М Куртишева. Препоръки за здравословно хранене на 7-19
години. МЗ, НЦООЗ, София, 2008.
4. Петрова С, В Дулева, Л Рангелова, М Куртишева, А Антонова, К Николов. Сборник
рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст. МЗ,
НЦОЗА, Арбилис ООД, София, 2013.
5. Петрова С, В Дулева, Л Рангелова. Основи на здравословно хранене на деца до 3-
годишна възраст. НЦОЗА, ПАН ООД, София, 2014.
6. Петрова С, Л Рангелова,В Дулева, Д Байкова, М Куртишева. Сборник рецепти и
ръководство за здравословно хранене на деца от 3 до 7-годишна възраст (под печат)

Back To Top