skip to Main Content

Специалност:

  • Педиатрия
  • Детска нефрология

Образованиe:

Доц. д-р Мария Гайдарова завършва медицина в МУ – София, след което започва професионалния си опит в Неотложното звено на XV – та поликлиника като педиатър.

След конкурсен изпит доц. д-р Мария Гайдарова става част от екипа на Клиниката по детска нефрология и хемодиализа на СБАЛДБ – София, където преминава нивата на преподавателски и научен кадър като асистент, старши и главен асистент.

Придобива специалност по детски болести и по детска нефрология.

Юни 2016 г доц. д-р Мария Гайдарова успешно защитава дисертация на тема: „Епидемиология, клинико-лабораторна характеристика и прогностични фактори при острите нефрити в детска възраст “

Професионален път:

В продължение на няколко години доц. д-р Мария Гайдарова е част от екипа на Клиниката по пулмология с Интензивен сектор на СБАЛДБ, което допринася за нейния богат клиничен опит и познания.

От създаването на 1ДКК доц. д-р М. Гайдарова е част от лекарския екип на клиниката.

Научни интереси:

Научните интереси на доц. д-р Мария Гайдарова са в областта на вродените аномалии на отделителната система, инфекциите на пикочните пътища, образните изследвания на отделителната система.

Доц. д-р Мария Гайдарова има специализации в Гърция, владее отлично английски език.

  •  вродени аномалии на отделителната система
  • инфекции на пикочните пътища
  • образни изследвания на отделителната система

Back To Top