skip to Main Content
  • Форма за съгласие за обработка на лични данни, с възможност за попълване онлайн, за качване на сканирана хартиена форма или за взимане на съгласие по телефона от кол центъра
  • Възможност за оттегляне на съгласие онлайн или на място в мед. заведение
  • Възможност за сваляне на личните данни на пациента с един бутон от администратор или от самия пациент през профила му в Консенто
    Възможност за анонимизация и архивиране на данните при оттегляне на съгласие
  • Подробни репорти за всеки нов запис, редакция, изтриване, архивиране на лични данни в платформата на Консенто
Back To Top