skip to Main Content

 • Психология
 • КАРИЕРНО КОНСУЛТИРАНЕ

Оказване на подкрепа за избор на образование и професия:

 • изследване нанасоченост на интереси, способности, ценности и мотивация за избор на образование и професия;
 • съотнасяне на личностния профил към избор на изучаване на профили, професии и специалности;
 • информиране за профили, професии, специалности, които се изучават в образователната система;
 • преодоляване на вътрешни и външни противоречия при вземане на решения за избор на образование и професия;
 • разкриване на бариери пред избора на образование и професия – девиантно поведение, зависимости, прекъсване на образованието, социално-икономически проблеми на семейството и др.;
 • преодоляване на типични грешки при вземане на решение за избор на образование и професия;
 • физическо здраве и избор на образование и професия;
 • подготовка за вземане на решение за избор на училище, университет и работа;
 • информиране за реда и условията за постъпване в училище.
 • ЛИЧНОСТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОБЛЕМИ В ОБУЧЕНИЕТО И ОБЩУВАНЕТО
 • подкрепа за преодоляване на обучителни затруднения;
 • превенция на риска от отпадане от училище;
 • повишаване на мотивацията за учене и личностна реализация;
 • формиране на умения за планиране на учебното и личното време;
 • подкрепа за справяне в конфликтни ситуации;
 • подкрепа за преодоляване на трудности в общуването;
 • подкрепа на родителите в общуването с децата им – справяне и преодоляване на затруднения в общуването и възпитанието на децата им.

Back To Top