skip to Main Content

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на услугите на КОНСЕНТО чрез уеб – базирана система consento.bg

Оператор на интернет платформата app.consento.bg е МЦ Консенто, с ЕИК 175329202, седалище и адрес на управление БЪЛГАРИЯ, област София (столица), община Столична, гр. София 1404 бул. България No 51А, наричана по-долу КОНСЕНТО. Дружеството се представлява от д-р Бранимир Радуилов – управител, с когото можете да се свържете на електронен адрес: admin@consento.bg. Адрес за кореспонденция и подаване на жалби, откази и др.: гр. София 1404 бул. България No 51А, тел.  +359 889 410 896 , е-мейл admin@consento.bg.

КОНСЕНТО предоставя услуги в областта на здравеопазването, включващи медицински и свързани с медицината консултации (онлайн консултация с лекар) и поддръжка на здравно досие.

ВАЖНО! Ако смятате, че състоянието Ви изисква незабавна медицинска помощ, моля свържете се Спешна медицинска помощ на телефон 112! КОНСЕНТО не носи отговорност за лица, които изискват незабавна медицинска помощ.

 1. Консултации

Предоставяните по електронен път консултации са обобщени в следните направления:
1.1. Медицински консултации във всички медицински специалности
1.2. Вторични консултации (когато сме имали първа среща, установили сме обективното състояние, насочили сме се към съществуващ проблем, изградили сме диагностичен план, Вие сте го изпълнили и сте ни предоставили резултатите от диагностиката чрез тази платформа или по друг начин, в периода на изпълнение на диагностичния план не са възникнали нови състояния, нуждаещи се от пряко физическо уточнение, следователно можем да Ви дадем заключение относно диагноза, режим, поведение и да препоръчаме терапия).
1.3. Консултация по готови изследвания или второ мнение, без да е имало помежду ни пряка физическа предходна среща. Консултиращият лекар би могъл да коментира резултатите от извършено изследване в областта на конвенционалната медицина, в случай, че му ги предоставите коректно и в тяхната цялост, както и да коментира дадено Ви вече заключение от друг лекар по повод на същите изследвания или същата симптоматика. В този случай, консултиращият лекар не би могъл да постави диагноза и да предпише лечение.
1.4. Консултации в областта на здравеопазването:
1.4.1. ИКОНОМИЧЕСКИ;
1.4.2. ПРАКТИЧЕСКИ;
1.4.3. ЮРИДИЧЕСКИ.
Тези консултации са с практическа насоченост по конкретно поставени въпроси, казуси, оказване на помощ за начините да използваме и защитаваме правата си на потребители на медицински услуги, тълкуване на правни норми, запознаване със законодателството и др.

 1. Медицинска логистика

Напътствия за изпълнение на диагностичен план* на съобщени от пациента оплаквания. Този диагностичен план не бива да бъде възприеман като достатъчен или абсолютно необходим в случаите, когато липсва предхождаща физическа среща на пациента с консултиращия лекар.
*Диагностичен план – поредица от изследвания и/или поредица консултации с различни специалисти, както и съпътстващите изисквания за провеждането им, с цел уточняването на състояние, произтичащо от оплаквания, свързани със здравето.
Съвети за първа помощ
Осъществяване на конферентна връзка между лекари с характер на лекарски консилиум, с цел обсъждане на съобщено от пациента състояние и оплаквания.
Логистична консултация от консултиращ лекар, състояща се в напътствия за видове специалисти и местоположението им, видове лечебни заведения и местоположението им, имащи капацитета и ресурса да уточнят съществуващ проблем.

 1. Поддръжка на здравно досие

Здравното досие представлява сбор от документи (файлове), групирани според вида на съдържанието и /или според техния произход, както следва: текстови, таблични, образни. Здравното досие позволява да се визуализират и използват при необходимост от потребителя документи за неговото здравословно състояние.

 1. Сайтът не предоставя услуги свързани с:

4.1. Лечение, свързано с физикални методи;
4.2. Провеждане на психотерапевтични сеанси;
4.3. Издаване на рецепта;
4.4. Диагностика, основаваща се на физическото състояние;
4.5. Провеждане на профилактични прегледи;
4.6. Продажба на медикаменти

 1. Общи условия

5.1. Общите условия за ползване на app.consento.bg уреждат отношенията между КОНСЕНТО, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на електронните услуги, респективно – правата, задълженията и отговорностите на всеки от тях.
5.2. Услугите, предоставяни във КОНСЕНТО са „услуги на информационното общество“ по смисъла на Закона за електронната търговия и се предоставят след изрично изявление от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ и/или КОНСУЛТАНТА, че същият е пълнолетно и дееспособно лице, респективно регистрирано юридическо лице, разбира Общите условия и ги приема изцяло.
5.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изцяло е отговорен за съхраняване тайната на своята парола и недопускане на трети лица да ползват регистрацията му. Всички действия, извършени чрез паролата на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат считани за извършени лично от същия, освен ако по надлежния ред не бъде установено друго.
5.4. В случай, че законните права на ПОТРЕБИТЕЛЯ бъдат нарушени, имате право да се обърнете за съдействие към Комисия за защита на потребителя, като подадете жалба или сигнал на следния електронен адрес: www.kzp.bg.
5.5. КОНСЕНТО си запазва правото да извършва промени в общите условия, за което се извършва публикация на страницата на app.consento.bg. В срок до 10 дни от публикацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да възрази относно извършените промени, което възражение прекратява автоматично регистрацията и правото да се ползват услуги. При липса на възражение Общите условия са обвързващи за ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.6. КОНСЕНТО предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ достъп до своите сайтове, в това число – до информацията и услугите, предлагани в тях, при стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на настоящите общи условия, относимата нормативна уредба и допълнително посочените в сайта изисквания за предоставяне и ползване на конкретни услуги.
5.7. КОНСЕНТО не контролира генерираната от ПОТРЕБИТЕЛЯ информация и не отговаря за съдържанието и качеството на последната или за произтекли от нея вреди.
5.8. «ПОТРЕБИТЕЛ» по смисъла на настоящите Общи условия на app.consento.bg е всяко дееспособно физическо лице или регистрирано юридическо лице, което желае да ползва услугите на app.consento.bg, приема настоящите Общи условия и в знак на това е извършило регистрация в системата като ПОТРЕБИТЕЛ.
5.9. Извършената регистрация по предходния текст представлява електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че желае да ползва или предоставя услуги в app.consento.bg, запознат е, приема настоящите Общи условия и се задължава да ги спазва.
5.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право само на една регистрация в app.consento.bg, в която същият се задължава да посочи коректни данни, а в случай на промяна – незабавно да отрази същата в своята регистрация.
5.11. КОНСЕНТО има право по своя преценка и без предупреждение да прекратява регистрации на ПОТРЕБИТЕЛИ при нарушаване на правилата за ползване на услугите или настоящите Общи условия.
5.12. КОНСЕНТО предоставя услуги чрез виртуална рецепция и регистрирани в сайта консултанти, които предоставят услуги по електронен път чрез гласова и визуална връзка.
5.13. Консултантите в app.consento.bg не носят отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предоставил добросъвестно цялата необходима информация за своето здравно състояние или е укрил такава.
5.14. КОНСЕНТО ще съхранява данните на своите потребители, при условията на конфиденциалност според Закона за защита на личните данни и няма да ги предоставя на трети лица без изричното съгласие на потребителите, изразено писмено или в случаи, регламентирани от съществуващото законодателство и само на изрично посочените в закона институции. В тези случаи КОНСЕНТО се освобождава от отговорност.
5.15. КОНСЕНТО насърчава ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да го уведомяват във всеки случай, в който им е станало известно неетичното поведение на предоставяща услуга чрез сайта консултант, за да бъде потърсена отговорност на същия и да бъдат предпазени другите потребители от дейността му.
5.16. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства за изпълнението на услугата от КОНСЕНТО , като предоставя добросъвестно точна, изчерпателна и цялостна здравна информация за своето здравно състояние, която включва:
– историята на заболяването, провежданото лечение, приеманите лекарства и рисковите фактори, свързани със заболяването му;
– наследствени, онкологични, психиатрични заболявания на членовете на семейството му, доколкото са му известни;
– случаите, в които заболяването му застрашава или може да застраши живота на трети лица;
– направените до този момент волеизявления относно оказване на медицинска помощ.
5.17. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да потърси повече от едно становище от различни Консултанти в app.consento.bg.
5.18. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да получи информация относно диагностичните и терапевтичните алтернативи при оказване на медицинска помощ, както и информация за името, специалността и допълнителните квалификации на Консултанта.
5.19. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на логистична консултация, състояща се в напътствия за видове специалисти и местоположението им, видове лечебни заведения и местоположението им, имащи капацитета и ресурса да уточнят съществуващ проблем.
5.20. КОНСЕНТО не носи отговорност за невъзможността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да ползва определена услуга, свързана с невъзможност на ПОТРЕБИТЕЛЯТ поради технически причини (хардуерен или софтуерен, проблем с интернет свързаност и др.).
5.21. КОНСЕНТО си запазва правото да съхранява информация за всички извършени действия в системата, които са свързани с използването или предоставянето на услуги в app.consento.bg, както и да използва тази информация по начин, който не противоречи на закона.
5.22. КОНСЕНТО си запазва правото по всяко време да променя формата и съдържанието на app.consento.bg, в това число дизайна, формата, технологията и услугите, които предоставя, без предварително известие.
5.23. КОНСЕНТО може по всяко време да спре функционирането на този уебсайт с цел подновяване на съдържанието или по друга причина.
5.24. КОНСЕНТО си запазва правото по свое усмотрение да спре част от услугите, които предлага или да ограничи достъпа до тях, за всички или за определени ПОТРЕБИТЕЛИ и/или Консултанти.
5.25. КОНСЕНТО си запазва правото да откаже достъп до една или повече от своите услуги на Потребител в изброените, но неизчерпателно случаи, а именно:
5.25.1. Когато не е извършил дължимо плащане към КОНСЕНТО;
5.25.2. Когато с действията си нарушава Общите условия и други задължения, произтичащи от нормативен акт;
5.25.3. Когато с действията си волно или неволно възпрепятства трети лица да ползват услугите на app.consento.bg;
5.25.4. Когато е заявил ползването на услуга и два или повече пъти не е ползвал услугата.
5.26. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ в app.consento.bg се задължава:
5.26.1. да не предоставя невярна, неточна или подвеждаща информация;
5.26.2. да не накърнява правата, законните интереси и доброто име на трети лица;
5.26.3. да не призовава към извършване на престъпления или други правонарушения;
5.26.4. да не извършва други злоумишлени действия;
5.26.5. да уведоми незабавно КОНСЕНТО за всеки случай на констатирано нарушение на настоящите Общи условия;
5.26.6. да заплаща за предоставените услуги.
5.27. КОНСЕНТО предлага услугите в app.consento.bg във вида, в който са и не носи отговорност по отношение на тяхното качество.
5.28. КОНСЕНТО не носи отговорност за щети, възникнали поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това – технически проблеми, техническа профилактика и др.
5.29. КОНСЕНТО не носи отговорност за нанесени вреди поради непредоставени услуги в случай на обстоятелства извън неговия контрол – непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет, технически повреди и други, които биха могли да доведат до невъзможност да се използва част или цялата система; при нерегламентиран достъп или проникване от страна на трети лица в системата и други подобни.
5.30. „СЛУЧАЙНО СЪБИТИЕ“ по смисъла на предходния текст е непредвидено към момента на сключването или на изпълнението на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.
5.31. КОНСЕНТО се задължава да осигури ползването на платените от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги, които услуги не са били предоставени по причина за която отговорен е КОНСЕНТО или е налице случайно събитие.
5.32. КОНСЕНТО не носи отговорност за прилагане на препоръчани от страна на Консултантите продукти, процедури, методи за справяне с проблеми и други.
5.33. КОНСЕНТО си запазва правото да поставя рекламни материали в app.consento.bg по начин, по който намери за добре и не носи отговорност за съдържанието на рекламните материали.
5.34. Забранява се използването на app.consento.bg без съгласието на КОНСЕНТО за реклама, за пренасочване към външни сайтове, за разпращане на непоискани търговски съобщения, за незаконно събиране на информация и други, които стоят извън целите на app.consento.bg.
5.35. КОНСЕНТО си запазва правото да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато същия използва услугите предмет на настоящите Общи условия. Информацията, чрез която ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да бъде идентифициран, може да включва име, рождена дата, пощенски адрес, постоянен адрес по местоживеене, e-mail адрес, професия, телефонен номер, както и всяка друга информация, която същия предоставя доброволно при ползване на услугите на КОНСЕНТО.
5.36. КОНСЕНТО не поема отговорност в случай на извършени нарушения от страна на Консултантите във връзка с предоставени услуги.
5.37. В случай, че потребителят използва цялостно или частично информацията от app.consento.bg по начин, противоречащ на Закона за авторското право и сродните му права, същият носи отговорност за всички причинени на КОНСЕНТО вреди и пропуснати ползи.
5.38. Потребителите ползват услуги в системата на app.consento.bg след плащане на определеното за услугата възнаграждение. ПОТРЕБИТЕЛЯТ поема разноските при Оператора на електронни разплащания за конвертиране на неговата валута, както и поема всички необходими такси и разноски за извършване на съответния превод към КОНСЕНТО.
5.39. За да използва услуги в app.consento.bg, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предплаща определена цена или съответен брой кредитни единици.
5.40. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не може да изисква и ползва услуга ако предварително не е заплатил цената на услугата.
5.41. Личните данни, предоставени на КОНСЕНТО, са конфиденциална информация и могат да бъдат използвани само в съответствие с нормативната уредба на Република България. КОНСЕНТО не носи отговорност за използване на предоставени от потребител лични данни, когато това използване е в съответствие с действащото в Р България законодателство, независимо дали това използване е разрешено от страната, на която потребителят е граждадин или в която е отседнал или временно пребивава. В случай на правна колизия приложимо е законодателството на Р България.
5.42. КОНСЕНТО гарантира, че всяка информация от личен, търговски или служебен характер, получена при ползването на сайта ще бъде използвана единствено и само по предназначение и с нетърговска цел.
5.43. Достъп до предоставените от ПОТРЕБИТЕЛЯ лични данни има само КОНСЕНТО. Консултантът предоставил услугата на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да съхранява, обработва или извършва други действия с информацията, предоставена от ПОТРЕБИТЕЛЯ извън конкретните действия, свързани с извършването на консултантска дейност по заявена от ПОТРЕБИТЕЛЯ услуга.
5.44. Съдържанието на сайта не замества професионалната медицинска грижа, съвет, диагноза или лечение. Винаги се обръщайте към Вашия личен лекар или специалист за всички въпроси свързани с Вашето здраве.
5.45. Никога не пренебрегвайте предписанията на лекари професионалисти и не отлагайте потърсването на медицинска помощ поради получена в нашия сайт информация.
5.46. КОНСЕНТО не носи отговорност за вреди и щети настъпили във връзка с публикувана на сайта информация.
5.47. С подписването на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ дава съгласие КОНСЕНТО да съхранява и обработва предоставените лични данни единствено и само за доказаване на времето, вида и качеството на предоставената услуга и в съответствие с действащото законодателство.
5.48. Всички спорове относно съществуването, изпълнението или неизпълнението на задълженията на страните, породени от Общите условия или отнасящи се до тях се решават по реда на действащия в Република България ред Граждански процесуален кодекс.
5.49. КОНСЕНТО има право да допълва и изменя настоящите Общи условия.
5.50. Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.10.2016 год. и/или от публикуването на последната им актуализация.
5.51. Освен в предвидените е Общите условия случаи, отношенията между КОНСЕНТО и ПОТРЕБИТЕЛ се прекратяват при преустановяване дейността на КОНСЕНТО или отказ от поддържането на сайта.
5.52. За неуредените с настоящите Общи условия отношения се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 1. Отказ от услуги. Рекламации.

6.1. Съгласно чл. 50 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право да се откаже от поръчаната услуга (сключения договор за продажба от разстояние), без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща, каквито и да е разходи в срок до 24 ч преди часа на изпълнение на Услугата, посредством писмено уведомление на Доставчика на е-мейл admin@consento.bg.

6.2. Информация относно упражняване правото на отказ от договора (Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4 от ЗЗП) Стандартни указания за отказ:
6.2.1. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.
6.2.2. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок до 24 ч преди часа на изпълнение на Услугата.
6.2.3. Срокът за отказ е до 24 ч преди часа на изпълнение на Услугата. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление, изпратено на електронна поща admin@consento.bg. Можете да използвате приложения стандартен формуляр за отказ, но това не е задължително. Можете да попълните и подадете по електронен път приложения стандартен формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт https://app.consento.bg/gdpr/consento. Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим по електронна поща, съобщение за потвърждение на получаването на отказа. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
6.2.4. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването на дължимата парична сума по картата с която е направено плащането.

 1. Политика по използването на бисквитки (cookies)

7.1. Доставчикът има право да инсталира върху компютрите или другите крайни устройства на потребителите „бисквитки“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от интернет страницата чрез интернет сървъра върху твърдия диск на устройството на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за последния, идентифицират го и проследяват действията му на сайта. „Бисквитките“ могат да бъдат инсталирани от доставчика и/или от трети лица с посочената цел по време на посещението на потребителя в платформата  https://app.consento.bg. Информация за случаите, в които „бисквитки“ се инсталират от Google Inc. при и по повод на използване на услугата Google Analytics от страна на доставчика, както и за правото на потребителя да се откаже от това, може да бъде намерена на support.google.com/analytics/. С приемане на настоящите Общи условия, потребителят декларира изрично съгласието си с възможността за достъп, събиране и съхранение на данни, свързани с него, чрез услугата Google Analytics, a доставчикът се задължава да третира тези данни като лични.

 1. Събиране, използване, обработка, пренасяне, съхранение на информация

8.1.КОНСЕНТО обработва личните данни на Ползвателя съгласно Политиката за защита на личните данни на КОНСЕНТО.

8.2. Обработването на личната информация от КОНСЕНТО може да бъде свързано и с разработване на нови и подобряване на съществуващите продукти и Услуги; запознаване с правни и регулаторни изисквания; предоставяне или изпращане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на подобрения и актуализации или уведомления за подобрения и актуализации на Софтуера, или други продукти и услуги на КОНСЕНТО.

8.3.КОНСЕНТО има право да предоставя лични данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ на трети лица, с цел предлагане на качественa, бързa и комплексна услуга. Личните данни се предоставят след като КОНСЕНТО се увери, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни.

8.4.КОНСЕНТО има право самостоятелно, чрез трети лица или чрез автоматизирани средства, да следи поведението на Ползвателя, включително, но не само:

  • Проведени писмени / телефонни консултации
  • Записване на час за преглед през КОНСЕНТО
  • Извършени плащания или опити за плащания
  • Получени нотификации
  • Проведени разговори с кол центъра

при използването на КОНСЕНТО , Софтуера и Документацията с цел предоставянето на по-достъпни и по-атрактивни функционалности за ПОТРЕБИТЕЛЯ.

8.5. За целите на статистиката, КОНСЕНТО има право да ползва данните, респ. част от тях, за свои цели като: вътрешни анализи; изготвяне на препоръки, изводи относно подобряване на съдържанието на КОНСЕНТО или начина на работа; изграждане на обобщени данни за всеки потребител при използването на КОНСЕНТО и други.

Back To Top