skip to Main Content
икона за функционланост здравно досие consento.bg
  • личен електронно здравен архив с документацията на пациента от проведени прегледи 
  • амбулаторни листи, епикризи, резултати от изследвания
  • всеки документ се съхранява като pdf (с подписите на лекаря и на пациента) и като текстов файл
  • архивът на пациента може да се филтрира по години или по тип на документа (амбулаторен лист, епикриза, изследване)
  • по преценка на пациента, той може да сподели част от своите медицински документи или целия си архив с избран от него външен лекар за определен период от време, след което да прекрати споделянето
  • пациентът може да качва в своя здравен архив и собствени документи, които имат отношение към здравето, снимани или сканирани във формат pdf
Back To Top